24 сеп 2009

TLA

Категория: Dev,НонсенсLucho @ 16:26

Ето някои абривиатури, които може и да знаете или да незнаете, кой знае…

ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

CRUD - Create, Read, Update, Delete

DRY - Don’t Repeat Yourself

GNU – GNU is Not Unix (recursive acronym)

BSD – Berkeley Software Distribution

BashBourne-again shell

GPL – (GNU) General Public License

CRM – Customer Relationship Management

CMS – Content Management System

DTD – Document Type Definition

PHP - PHP: Hypertext Preprocessor (recursive acronym)

ASP - Active Server Pages

TDD - Test-driven development

BDD - Behavior Driven Development

REST - Representational State Transfer

SOAP – Simple Object Access Protocol

COTS - Commercial off-the-shelf

TFT – Thin-film transistor

LCD – Liquid Crystal Display

Естествено има още много, но според мен има голям шанс да незнаете някои от тези, а пък се срещат тук-таме :-P